Fiscaliteit - VEN B

×

Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in _menu_load_objects() (line 569 of /var/www/vh64204/1/raidillon-accounting.eu/includes/menu.inc).

Bij RAIDILLON ACCOUNTING zorgen wij voor een correcte voorbereiding en indiening van Uw aangifte Vennootschapsbelasting. Vanuit de boekhouding bespreken wij met de klant de belangrijkste posten met een fiscale impact zodat de aangifte een coherent geheel blijft met dejaarrekening, terwijl we op een correcte manier optimaal gebruik maken van de fiscale bepalingen.

Een vennootschap is principieel belastbaar op alles wat ze verkrijgt bovenop haar maatschappelijk kapitaal.

De inkomsten die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting of daarvan vrijgesteld zijn, zijn dezelfde als die welke inzake personenbelasting worden beoogd; het bedrag ervan wordt vastgesteld volgens de regels die van toepassing zijn op winst. (art. 183 WIB1992).

Gevolg: in de vennootschapsbelasting wordt geen onderscheid gemaakt tussen onroerende inkomsten, roerende inkomsten, beroepsinkomsten of diverse inkomsten (wat wel het geval is in de personenbelasting) omdat alle inkomsten toch als beroepsinkomsten ‘winsten’ te beschouwen zijn.

Winsten zijn belastbaar op het ogenblik waarop men over een zekere en vaststaande vordering beschikt (tenzij de wet er uitdrukkelijk van afwijkt zoals bv. bij het gebruik van overlopende rekeningen, bij kapitaalsubsidies en bij gespreide taxatie van meerwaarden) (art. 205, eerste lid,1° KB/WIB92).

Het begrip "fiscale winst" heeft een totaal andere inhoud dan wat wordt verstaan onder "boekhoudkundige winst":  deze laatste vormt weliswaar wel de basis voor de berekening van het belastbaar inkomen maar dient op tal van punten te worden aangepast:

 • bepaalde winsten worden vrijgesteld (vrijgestelde reserves en vrijgestelde dividenden), bepaalde lasten die het boekhoudkundig resultaat hebben bezwaard, zijn fiscaal niet aftrekbaar ("verworpen uitgaven"),
 • de fiscaal aanvaarde afschrijvingen stemmen niet noodzakelijk overeen met de boekhoudkundige afschrijvingen,
 • activa kunnen ondergewaardeerd en passiva overgewaardeerd zijn.

Aan deze eerste reeks verschillen moeten de verschillen afkomstig van specifiek fiscale aftrekken worden toegevoegd. Die correcties en aftrekken, die van de boekhoudkundige winst naar de fiscale nettowinst leiden, vinden plaats in de volgende volgorde:

 • de optelling van de drie bestanddelen van de fiscale winst: reserves, verworpen uitgaven en uitgekeerde winsten;
 • de indeling van de winsten volgens de Belgische of de buitenlandse oorsprong ervan;
 • de aftrek van de niet-belastbare bestanddelen;
 • de aftrek voor “definitief belaste inkomsten” (DBI) en voor vrijgestelde roerende inkomsten;
 • de aftrek voor octrooi-inkomsten;
 • de aftrek voor risicokapitaal;
 • de aftrek van de vroegere verliezen;
 • de investeringsaftrek ;
 • de aftrek van de stock van de overgedragen aftrek voor risicokapitaal.

De aldus vastgestelde nettowinst is gezamenlijk belastbaar en wordt volgens onderstaand schema berekend :

Tarieven

Normaal tarief

De Ven.B is verschuldigd tegen het tarief van 33%.

Verminderde tarieven

Verminderde tarieven kunnen worden toegepast indien de belastbare winst niet méér bedraagt dan

322.500 euro.

Verminderde tarieven in de Ven.B

Netto belastbare winst                                                   Op die schijf toepasselijk tarief

0 - 25.000                                                                      24,25%

25.000 - 90.000                                                             31,00%

90.000 - 322.500                                                           34,50%

322.500 en meer                                                           33,00%

Om die verminderde tarieven te kunnen genieten, moet de vennootschap evenwel voldoen aan een aantal bijkomende voorwaarden die verband houden met:

- de activiteiten van de vennootschap;

- het aandeelhouderschap van de vennootschap;

- de vergoeding van het maatschappelijk kapitaal;

- de bezoldiging van hun bedrijfsleiders.

De uitgekeerde winst van de vennootschap mag niet hoger zijn dan 13% van het gestorte kapitaal bij het begin van het boekjaar.

 • De participaties van de vennootschap mogen niet meer bedragen dan 50% van haar gestort kapitaal, verhoogd met de belastbare reserves en geboekte meerwaarden.
 • De vennootschap moet aan minimum één bedrijfsleider een bezoldiging van ten minste 36.000 € toegekend hebben. Wanneer het belastbaar inkomen lager is dan 36.000 €, moet de vennootschap aan ten minste één bedrijfsleider een bezoldiging toekennen die niet lager is dan haar belastbaar inkomen.
 • De vennootschap mag geen deel uitmaken van een groep die een coördinatiecentrum heeft.
 • De aandelen mogen niet voor minstens 50% in handen zijn van andere vennootschappen.
 • Het belastbaar inkomen mag niet meer bedragen dan 322.500 €.
 • De fairness tax, of minimumvennootschapsbelasting, is een afzonderlijke bijdrage die vanaf het aanslagjaar 2014 van toepassing is. Zij geldt in die gevallen waarin er voor hetzelfde belastbaar tijdperk enerzijds dividenden worden uitgekeerd en anderzijds het fiscaal resultaat wordt verminderd met de aftrek voor risicokapitaal en/of overgedragen verliezen.

Het tarief van de afzonderlijke bijdrage, of fairness tax, bedraagt 5% (5,15% met toepassing van de aanvullende crisisbijdrage).

Een vennootschap die geen KMO is zoals gedefinieerd door het Wetboek van Vennootschappen is schuldenaar van de fairness tax wanneer zij voor een bepaald boekjaar dividenden uitkeert ten belope van een bedrag dat hoger ligt dan de uiteindelijke belastbare grondslag waarop het tarief vande VenB wordt toegepast.

Het begrip “dividenden” bevat de gewone dividenden, de terugbetalingen van maatschappelijk kapitaal en de terugbetalingen van uitgiftepremies. De fairness tax wordt niet toegepast op de dividenden waarop het overgangstarief van 10% (liquidatieboni) van toepassing is.